top of page

Marketing:
quá trình trao đổi giá trị & xây dựng mối quan hệ
với khách hàng

Outline

1 Quá trình trao đổi giá trị diễn ra như thế nào

1.1 Giá trị là nhận thức phụ thuộc vào sự thay đổi về nhu cầu

2 ABC

1 Quá trình trao đổi giá trị diễn ra như thế nào?

Giá trị được trao đổi win-win chỉ xảy ra khi thỏa mãn 2 điều kiện sau: 

1) khách hàng nhận thức giá trị sản phẩm của bạn "tương xứng" với giá trị mà họ phải bỏ ra

2) người bán nhận lại giá trị "xứng đáng" với giá trị họ đã bỏ ra để phục vụ 1 nhu cầu cụ thể của khách hàng

1.1 Giá trị là nhận thức phụ thuộc vào sự thay đổi về nhu cầu

Sản phẩm đắt hay rẻ là do nhận thức của mỗi khách hàng 

bottom of page